โลโก้-University

5 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีพื้นที่ติดทะเล

5 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีพื้นที่ติดทะเล

มหาวิทยาลัยติดทะเล เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับทะเล โดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยติดทะเลจะมีบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่น นักศึกษาจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้ว มหาวิทยาลัยติดทะเลยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมกีฬาทางน้ำ กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตกดิน และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาผ่อนคลายความเครียดและสนุกสนานกับชีวิตในมหาวิทยาลัย

1. ม.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มอเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )

     ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นักศึกษาไทย ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • นักศึกษาไทยภาคปกติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 15,000 บาท
  • นักศึกษาไทยภาคพิเศษ ค่าเทอมภาคเรียนละ 20,000 บาท
 • นักศึกษาต่างชาติ ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • นักศึกษาต่างชาติภาคปกติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 30,000 บาท
  • นักศึกษาต่างชาติภาคพิเศษ ค่าเทอมภาคเรียนละ 40,000 บาท

     นอกจากค่าเทอมแล้ว นักศึกษายังต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )

     ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นักศึกษาไทย ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • นักศึกษาไทยภาคปกติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 16,000 บาท
  • นักศึกษาไทยภาคพิเศษ ค่าเทอมภาคเรียนละ 20,000 บาท
  • นักศึกษาไทยหลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 53,000 บาท
 • นักศึกษาต่างชาติ ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • นักศึกษาต่างชาติภาคปกติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 30,000 บาท
  • นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอมภาคเรียนละ 79,500 บาท

     นอกจากค่าเทอมแล้ว นักศึกษายังต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )

     ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • นักศึกษาไทย คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • หลักสูตรปกติ 12,500 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ 25,000 บาท
 • นักศึกษาต่างชาติ คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • หลักสูตรปกติ 25,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ 37,500 บาท
 • นักศึกษาที่มีความพิการ คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • หลักสูตรปกติ 5,000 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ 12,500 บาท

     ค่าเทอมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )

     ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
  • คณะเภสัชศาสตร์ 22,000 บาท
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22,000 บาท
 • กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ 1.1 คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • คณะแพทย์แผนไทย 22,000 บาท
  • คณะพยาบาลศาสตร์ 22,000 บาท
 • กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
 • กลุ่มอื่นๆ คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • คณะวิทยาการจัดการ 18,000 บาท
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ 18,000 บาท
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
  • คณะนิติศาสตร์ 18,000 บาท

     ค่าเทอมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )

     ค่าเทอมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นักศึกษาไทย คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • หลักสูตรปกติ 99,000 บาท
  • หลักสูตรต่อเนื่อง 99,000 บาท
 • นักศึกษาต่างชาติ คิดเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
  • หลักสูตรปกติ 150,000 บาท
  • หลักสูตรต่อเนื่อง 150,000 บาท

     ค่าเทอมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย

เรื่องก่อนหน้า : เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน

#สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#ลาดกระบังชุมพร
#ลาดกระบัง ชุมพร
#มหาลัยชุมพร
#สถาบัน วิทยาศาสตร์
#มหาลัยติดทะเล
#มหาวิทยาลัย แถวลาดกระบัง
#มหาลัยในชุมพร
#ทะเล อังกฤษ
#มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน