โลโก้-University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภาคเหนือของประเทศไทย มีชื่อเต็มว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (Chiang Mai University) และมีชื่อย่อว่า “CMU” โดยได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2494 โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง และมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย

มช.

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี แนวความคิดในการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้และการสร้างความรู้ในทุกสาขาวิชา โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์สังคม คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา

ชุดนิสิตมอเชียงใหม่

     นอกจากการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย มีศูนย์วิจัยและศูนย์กลางการศึกษาที่เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมนักวิจัยและนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการสูง

ห้องสมุด มช

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีบริการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน มี ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีสถานที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ศูนย์กีฬา สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล และสถานที่อื่นๆ ที่เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่ดีและสมดุลกัน

มหาลัยเชียงใหม่

     ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ให้กับสังคม

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย

เรื่องก่อนหน้า :: มหาลัยเอกชนและมหาลัยรัฐบาล