โลโก้-University

5 มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นที่ยอมรับในภาคเหนือ

5 มหาวิทยาลัยรัฐบาล

     ภาคเหนือของประเทศไทยมี มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนอยู่หลายแห่ง ทั้งในด้านการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ ซึ่งในเรื่องนี้เราจะมาพูดถึง มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือกัน ว่ามีที่ไหนกันบ้าง และภาคเหนือของประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงต่าง ๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม และเทคโนโลยี มีความเป็นเอกลักษณ์ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเน้นการศึกษาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มีความเน้นการศึกษาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)อ

     มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา มีคณะต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม และการจัดการ มีความเน้นการศึกษาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยายังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก มีคณะต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม และการจัดการ มีความเน้นการศึกษาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีคณะต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม และการจัดการ มีความเน้นการศึกษาท้องถิ่นและการสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย

เรื่องก่อนหน้า :: ข้อดีของการเรียนมหาวิทยาลัย