โลโก้-University

มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสีเขียว

     มหาวิทยาลัยสีเขียว คือ มหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการดำเนินงาน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรน้ำ การจัดการระบบขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

     มหาวิทยาลัยสีเขียวมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ให้กับสังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

green university คือ

     ในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด และการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสีเขียว
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสีเขียว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่

     ด้านสิ่งแวดล้อม :: มหาวิทยาลัยสีเขียวช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นที่จะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น

 • การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ
 • การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลด คัดแยก และรีไซเคิล
 • การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด เช่น การปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล
 • การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อโลกร้อน

มหาวิทยาลัยสีเขียว ในไทย

     ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน :: มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นผู้นำในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เช่น

 • การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 • การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
 • การมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย

     ด้านการศึกษา :: มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เช่น

 • การบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน
 • การจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย

     มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนมีนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

มหาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย

เรื่องก่อนหน้า :: 5 มหาวิทยาลัยรัฐบาลในภาคเหนือ

#มหาลัยสีเขียว
#มหาวิทยาลัยสีเขียว
#green university
#green university คือ
#มอสีเขียว