โลโก้-University

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)

   อัปเดต ปีการศึกษา 2563 ! รวมมาให้แล้วค่าเทอม ม.เอกชน 9 แห่ง ที่เด็กอยากรู้มากที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนอาจเป็นเส้นทางสุดท้ายหรือเป็นตัวเลือกแรกของใครหลายคน หลายสถาบันมีชื่อเสียงไปไม่น้อยกว่าสถาบันของรัฐเลย แถมยังได้เปรียบในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและครบครันกว่า ซึ่งในหลายสถาบันก็มีทุนการศึกษาให้ได้เรียนกันฟรี ๆ ด้วย

ทุน BU Creative
ทุน BU Creative
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน BU Creative

     สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายและนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในระดับดี และเข้ากระบวนการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดให้สามารถผลิต Project สร้างสรรค์ในระดับสูงขึ้นสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทย/ต่างชาติ ที่สามารถเรียนหลักสูตรไทยได้
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน
 • มีความโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

เงื่อนไขการรับทุน

 • เฉพาะสาขาที่ให้ทุน
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 1. ภาพยนตร์
 2. สื่อดิจิทัล
 3. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
 4. การเป็นเจ้าของธุรกิจ
 5. เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

กรณีนักศึกษาใหม่

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร                            
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)        
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)”

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงความสามารถโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ เช่น หลักฐานผลงาน หรือโครงการที่เคยทำ
 3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้
ทุนประกายเพชร
ทุนประกายเพชร
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุนประกายเพชร

     สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน สร้างชื่อเสียงจากการประกวดแข่งขัน และเป็น Ambassador ของหลักสูตร

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ)
 • เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 700 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
 • มีรางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

เงื่อนไขการรับทุน

 • เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเดือนละ 12,000 บาท
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบผ่านทุกวิชา
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

สาขาวิชาที่ให้ทุน

   สาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย)

 1. การจัดการการโรงแรม
 2. การจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
 3. ภาพยนตร์
 4. สื่อดิจิทัล
 5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 6. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน)
 7. การเป็นเจ้าของธุรกิจ

   สาขาวิชา (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Culinary Arts and Design
 2. International Tourism and Hospitality Management
 3. Innovative Media Production
 4. Communication Strategy and Ideation
 5. Entrepreneurship
 6. Business Management

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. รางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย 1 รางวัล
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. รายละเอียดรางวัลหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัด หรืองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ (แนบหลักฐานรางวัล เช่น ประกาศนียบัตร ภาพถ่ายโล่ห์รางวัล)
 3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร
 4. เหตุผลที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้
ทุน BUCA Talent
BUCA Talent
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน BUCA Talent

     ปลุกความเป็นเด็กนิเทศในตัวคุณ! สำหรับน้องๆ ที่ใจรักด้านนิเทศศาสตร์ขั้นสุด มี Talent และกล้าที่จะมาตามความฝันที่ BUCA เพื่อชิงทุนการศึกษา ใครไม่มาก็ถือว่าพลาดมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ BUCA Talent www.facebook.com/BUCATalent

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทย/ต่างชาติ ที่สามารถเรียนหลักสูตรไทยได้
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • มีความสนใจด้านนิเทศศาสตร์
 • มีความกล้า พร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกภารกิจ
 • ทำทุกภารกิจด้วยความสร้างสรรค์ ตั้งใจ และแปลกใหม่

เงื่อนไขการรับทุน

 • เฉพาะหลักสูตรในคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรไทยเท่านั้น)
 • มี 2 ประเภททุนคือ 
      2.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 100% โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
      2.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ 50% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • เฉพาะหลักสูตรในคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรไทยเท่านั้น)

หลักฐานการสมัคร

 • ดูรายละเอียดหลักฐานการสมัครได้ที่นี่ คลิก
ทุน Digital Gen Z
ทุน Digital Gen Z
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน Digital Gen Z

     ตอบโจทย์อาชีพใหม่ยุคดิจิทัลที่มีความสร้างสรรค์ มอบทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้

 1. ตัวท็อปหน้ากล้อง สายบันเทิง มีผู้ติดตาม YouTuber, Game Caster, Product Reviewer, TikToker มากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป
 2. ตัวจี๊ดสายครีเอท สร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ เช่น Blogger, นักเขียน, ช่างภาพ, นักเล่าเรื่อง, มือตัดต่อ เป็นต้น

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทย / ต่างชาติ ที่สามารถเรียนในหลักสูตรภาษาที่เลือกได้
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.)
 • เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป
 • มีความกล้า พร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกความท้าทาย
 • ให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมด้วยความตั้งใจ สร้างสรรค์ และแปลกใหม่

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทุกคณะและสาขา
 • มี 2 ประเภททุนคือ 
      2.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา 100% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
      2.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา 50% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งมอบชิ้นงานสร้างสรรค์ของตนเองให้มหาวิทยาลัย
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง
หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ผลงานโดดเด่นของตัวเองที่เกี่ยวข้อง เช่น Social Media, ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ผลงานสุดสร้างสรรค์ของตัวเอง
 3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้
ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

     สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
 • เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 620 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 155 คะแนน
 • มีความสามารถโดดเด่น ด้านงานสร้างสรรค์ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ สาขาวิชา ที่สนใจ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
 • เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ผลงานโดดเด่นของตัวเองที่เกี่ยวข้อง เช่น Social Media, ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว และเหตุผลที่สนใจรับทุนนี้
 2. แฟ้มสะสมผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ (แนบหลักฐานรางวัล เช่น ประกาศนียบัตร ภาพถ่ายโล่รางวัล)
 3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร
ทุน Tech Talent
ทุน Tech Talent
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน Tech Talent

     สายวิศวฯะและสายไอที ที่ชอบความท้าทาย มีผลงานโดดเด่นด้าน Deep Tech ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโดยเฉพาะ หากมีผลงานเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
 • มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ เคยส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ หากได้รางวัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการรับทุน

 • เฉพาะหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบผ่านทุกวิชา
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์
 3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้
ทุน Global Talent
ทุน Global Talent
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน Global Talent

     สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะภาษาต่างประเทศโดดเด่น และมีสมรรถนะสากลพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในระดับนานาชาติ สามารถสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนเห็นความสำคัญและมี International Mindset อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติ เป็น Global Ambassador เพื่อให้เกิด International Visibility & Recognition ของมหาวิทยาลัยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กรระดับนานาชาติ

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า    
 • เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน    
 • มีความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัคร) ต่อไปนี้

  1. IELTS = 6.0 (all bands)
  2. TOEFL (IBT) = 60
  3. Duolingo = 100
  4. CU-TEP = 75
  5. TU-GET = 60
 • หรือมีผลสอบภาษาต่างประเทศอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับระดับ B2 หรือสูงกว่าตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
 • เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
 • มี 2 ประเภททุนคือ 
  3.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
  3.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร                          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาผลคะแนนสอบวัดทักษะด้านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร   
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
 3. คะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
 4. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้
ทุนนักกีฬาดีเด่น
ทุนนักกีฬาดีเด่น
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุนนักกีฬาดีเด่น

     ม.กรุงเทพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านเทรนด์การออกกำลังกายและการดูแลสุภาพแนวใหม่

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติ ไทย/ต่างชาติ
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
 • มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ดังนี้        
       3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทย/นักเรียนอาเซียน นักกีฬาสังกัดสโมสร ฯลฯ
       3.2 เป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ ระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 โดยมีหลักฐานรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา กรมพลศึกษา หรือประกาศนียบัตรจากองค์กรหรือสมาคมที่จัดให้มีการแข่งขัน
 • มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้าง Community Health & Wellness
 • มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Sport for Excellence) และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญาทุนของมหาวิทยาลัย
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ต้องมีผลการเรียนคืบหน้าไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต/ปีการศึกษา (ปริญญาตรี) ไม่ได้เกรด F ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับ ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ยูโด คาราเต้ -โด เทควันโด กรีฑา ดาบสากล และวอลเลย์บอล ชาย

สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. หนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. หนังสือรับรองผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
 4. หนังสือรับรองความประพฤติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย/กรมพลศึกษา/สมาคมกีฬา/สโมสรกีฬาโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ผู้ฝึกสอน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)  
 7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. เอกสารการเรียน
 3. สำเนาเกียรติบัตร รายการแข่งขันต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี
ทุน Professional Excellence
ทุน Professional Excellence
รายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับทุน Professional Excellence

     สำหรับผู้สมัครที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น เพื่อทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมผ่านความสำเร็จของนักศึกษาทุน เช่น การได้รับรางวัล หรือการสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรทั้งระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติการรับทุน

 • สัญชาติไทย/ต่างชาติ
 • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ)
 • เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
 • มีผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร และมีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุกสาขาทั้งไทยและนานาชาติ ยกเว้นสาขาในคณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • ผู้รับทุนสัญชาติไทย/ต่างชาติ
 • ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
สาขาวิชาที่ให้ทุน หลักฐานในการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
 2. หนังสือรับรองความประพฤติ        
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)        
 5. ผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. ข้อมูลแสดงทักษะที่โดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร
 3. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร
 4. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้